AYDINLATMA METNİ

AYDINLATMA METNİ

İnternet sitemizi ziyaretinizden ve ilginizden dolayı teşekkür ederiz. Kişisel verilerin işlenmesinde gizliliğin korunması ve iş verilerinin güvenliği, bizim çalışma süreçlerimizde dikkate aldığımız önemli bir husustur. Web sitemizi ziyaretiniz esnasında toplanan kişisel verileri, gizlilik içerisinde ve sadece yürürlükteki yasal kurallara uygun olarak işliyoruz.

İşbu Gizlilik politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

İşbu Gizlilik Politikası’nda, tarafımızca işletilmekte olan internet sitesi (“www.itmexhibition.com”), ilgili sitenin ziyaretçileri (“Veri Sahibi”), tarafından paylaşılan veya Veri Sahibi’nin ilgili sitenin kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlara yer verilmiştir.

1.İŞLENEN VERİLERİN KAPSAMI VE TOPLANMA YÖNTEMİ
Web sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman, web sunucumuz otomatik olarak, internet servis sağlayıcınız tarafından Size tahsis edilen IP adresini, bizi ziyaretinizden önceki web sitesini, bizde ziyaret ettiğiniz web sitelerini, ziyaretinizin tarihini ve süresini kaydeder. Bunlardan başka kişisel veriler ancak kendiniz tarafından girilmesi durumunda kaydedilir. Web sitemiz tercihlerinize göre optimize etmek için, bazı bilgileri “çerez“ denilen birtakım dosyalarda sizin bilgisayarınıza kaydedebilir. İsterseniz internet tarayıcınızın ayarlarından çerezlerin kabul edilmesini engelleyebilirsiniz.

2.KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIM AMACI
Tarafımızla paylaştığınız kişisel verileriniz, sitemizden ve sitemiz üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için, sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari faaliyetlerin yürütülmesi, ticari ve işletmesel stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması, iş ilişkisi içinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenebilir.

Ayrıca; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Ve 8. Maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde Veri Sahibi olarak sizlerin ayrıca rızası aranmaksızın kişisel verileriniz işlenebilecek ve üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3.KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddesinde kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir. Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak-hukuka uygun olarak elde etmiş olduğumuz veri sahibinin kişisel verileri ile özel nitelikli kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Bu kapsamda hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanunun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarabilecektir.
Bu şartlardan bazıları şunlardır:

– Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;
– Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise;
– Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için
zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise;
– Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise;
– Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise;
– Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise;
– Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

Kişisel verileriniz ve bu kişisel verileriniz kullanılarak elde edilen yeni veriler, işbu Gizlilik Politikası altında belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için ve söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak koşuluyla aktarılabilecektir. Bu çerçevede ayrıca kişisel verileriniz bağlı bulunduğumuz şirket iştiraklerine, hukuken yetkili kamu kurumları ile özel hukuk kişilerine aktarılabilecektir. İş ortaklarımıza, hizmetlerinden faydalandığımız tedarikçilere ve üçüncü kişilere anonim veya sınırlı veri aktarımı yapılabilmekle birlikte bu durumlarda ayrıca Veri Sahibi’nden onay alınabilmektedir.

Veri Sahibi olarak, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularda saklayabileceğini, bu duruma peşinen muvafakat ettiğinizi kabul edersiniz.

4.VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
Kanun ve ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda; – Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini;

– Kişisel verilere hukuka aykırı şekilde erişilmemesini ve
– Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygulanması gereken asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alıp, gerekli denetimleri yaptırmaktayız.

Ayrıca güvenlik önlemlerimizi teknolojik gelişmelere uygun şekilde sürekli olarak iyileştiriyoruz.

5.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
6698 Sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamında kişisel Veri Sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
– Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
– 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
– İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde olmak üzere ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkımız saklıdır.

6.GİZLİLİK POLİTİKASI’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
İşbu Gizlilik Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.